ஞான பாடல்கள் பல்வகை


ஞான பாடல்கள்

அச்சமில்லை
பண்டார பாட்டு
அச்சமில்லை அச்சமென்ப தில்லையே
இச்சகத்து ளோரெலாம் எதிர்த்து நின்ற போதினும்
அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே
துச்சமாக எண்ணி நம்மை தூறுசெய்த போதினும்
அச்சமில்லை அச்சமென்ப தில்லையே
பிச்சை வாங்கி உண்ணும் வாழ்க்கை பெற்று விட்ட போதிலும்
அச்சமில்லை அச்சமென்ப தில்லையே
இச்சைகொண்டே பொருளெலாம் இழந்துவிட்ட போதிலும்
அச்சமில்லை அச்சமென்ப தில்லையே
கச்சணிந்த கொங்கை மாதர் கண்கள்வீசு போதினும்
அச்சமில்லை அச்சமென்ப தில்லையே
நச்சைவாயி லே கொணர்ந்து நண்ப ரூட்டு போதினும்
அச்சமில்லை அச்சமென்ப தில்லையே
பச்சையூ னியைந்த வேற் படைகள் வந்த போதினும்
அச்சமில்லை அச்சமென்ப தில்லையே
உச்சிமீது வானிடிந்து வீழு கின்ற போதினும்
அச்சமில்லை அச்சமென்ப தில்லையே
ஐய பேரிகை
பல்லவி
ஐய பேரிகை கொட்டடாகொட்டடா
ஐய பேரிகை கொட்டடா
சரணங்கள்
பயமெனும் பேய்தனை யடித்தோம்பொய்ம்மை
பாம்பை பிளந்துயிரை குடித்தோம்
வியனுல கனைத்தையும் அமுதென நுகரும்
வேத வாழ்வினை கை பிடித்தோம்ஐயபேரிகை
இரவியினொளியிடை குளித்தோம்ஒளி
இன்னமு தினையுண்டு களித்தோம்
கரவினில் வந்துயிர குலத்தினை யழிக்கும்
காலன் நடுநடுங்க விழித்தோம் ஐய பேரிகை
காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதிநீள்
கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம்
நோக்கு திசையெலாம் நாமன்றி வேறில்லை
நோக்க நோ களியாட்டம் ஐய பேரிகை
விடுதலைசிட்டுக்குருவி
பல்லவி
விட்டு விடுதலை யாகிநிற் பாயிந்த
சிட்டு குருவியை போலே
சரணங்கள்
எட்டு திசையும் பறந்து திரிகுவை
ஏறி காற்றில் விரைவொடு நீந்துவை
மட்டு படாதெங்கும் கொட்டி கிடக்குமிவ்
வானொளி யென்னும் மதுவின் சுவையுண்டு விட்டு
பெட்டையி னோடின்பம் பேசி களிப்புற்று
பீடையிலாத தொர் கூடு கட்டிக்கொண்டு
முட்டைதருங் குஞ்சை காத்து மகிழ்வெய்தி
முந்த வுணவு கொடுத்தன்பு செய்திங்கு விட்டு
முற்றத்தி லேயுங் கழனி வெளியிலும்
முன்கண்ட தானியம் தன்னை கொணர்ந்துண்டு
மற்ற பொழுது கதைசொல்லி தூங்கிப்பின்
வைகறை யாகுமுன் பாடி விழிப்புற்று விட்டு
விடுதலை வேண்டும்
ராகம் நாட்டை
பல்லவி
வேண்டுமடி எப்போதும் விடுதலைஅம்மா
சரணங்கள்
தூண்டு மின்ப வாடை வீசு துய்ய தேன் கடல்
சூழ நின்ற தீவிலங்கு சோதி வானவர்
ஈண்டு நமது தோழ ராகி எம்மோ டமுதமுண்டு குலவ
நீண்ட மகிழ்ச்சி மூண்டு விளைய
நினைத்திடு மின்பம் அனைத்தும் உதவ வேண்டுமடி
விருத்தி ராதி தானவர்க்கு மெலிவ தின்றியே
விண்ணு மண்ணும் வந்து பணிய மேன்மை துன்றியே
பொருத்த முறநல் வேத மோர்ந்து
பொய்ம்மை தீரமெய்ம்மை நேர
வருத்த மழிய வறுமை யொழிய
வையம் முழுதும் வண்மை பொழிய வேண்டுமடி
பண்ணில் இனிய பாடலோடு பாயு மொளியெலாம்
பாரில் எம்மை உரிமை கொண்டு பற்றி நிற்கவே
நண்ணி யமரர் வெற்றி கூற
நமது பெண்கள் அமரர் கொள்ள
வண்ண மினிய தேவ மகளிர்
மருவ நாமும் உவகைதுள்ள வேண்டுமடி
உறுதி வேண்டும்
மனதி லுறுதி வேண்டும்
வாக்கினி லேயினிமை வேண்டும்
நினைவு நல்லது வேண்டும்
நெருங்கின பொருள் கைப்பட வேண்டும்
கனவு மெய்ப்பட வேண்டும்
கைவசமாவது விரைவில் வேண்டும்
தனமும் இன்பமும் வேண்டும்
தரணியிலே பெருமை வேண்டும்
கண் திறந்திட வேண்டும்
காரியத்தி லுறுதி வேண்டும்
பெண் விடுதலை வேண்டும்
பெரிய கடவுள் காக்க வேண்டும்
மண் பயனுற வேண்டும்
வானகமிங்கு தென்பட வேண்டும்
உண்மை நின்றிட வேண்டும்
ஓம்
ஆத்ம ஜெயம்
கண்ணில் தெரியும் பொருளினை கைகள்
கவர்ந்திட மாட்டாவோஅட
மண்ணில் தெரியுது வானம்அதுநம்
வசப்பட லாகாதோ
எண்ணி யெண்ணிப்பல நாளு முயன்றிங்
கிறுதியிற் சோர்வோமோஅட
விண்ணிலும் மண்ணிலும் கண்ணிலும் எண்ணிலும்
மேவு ப்ராசக்தியே
என்ன வரங்கள்பெருமைகள்வெற்றிகள்
எத்தனை மேன்மைகளோ
தன்னை வென்றாலவை யாவும் பெறுவது
சத்திய மாகுமென்றே
முன்னை முனிவர் உரைத்த மறை பொருள்
முற்றுமுணர்ந்த பின்னும்
தன்னை வென்றாளும் திறமை பெறாதிங்கு
தாழ்வுற்று நிற்போமோ
காலனுக்கு உரைத்தல் ராகம்சக்கரவாகம்
தாளம்ஆதி
பல்லவி
காலாஉனை நான் சிறு புல்லென மதிக்கிறேன்என்றன்
காலருகே வாடாசற்றே உனை மிதிக்கிறேன்அட காலா
சரணங்கள்
வேலாயுத விருதினை மனதிற் மதிக்கிறேன்என்றன்
வேதாந்த முரைத்த ஞானியர் தமை யெண்ணி
துதிக்கிறேன்ஆதி
மூலா வென்று கதறிய யானையை காக்கவேநின்றன்
முதலைக்கு நேர்ந்ததை மறந்தாயோ கெட்ட
மூடனேஅட காலா
ஆலாலமுண்டவனடி சரணென்ற மார்க்கண்டன்தன
தாவி கவரப்போய் நீ பட்ட பாட்டினை
யறிகுவேன்இங்கு
நாலாயிரம் காதம் விட்டகல்உனைவிதிக்கிறேன்ஹரி
நாராயண னாகநின் முன்னே உதிக்கிறேன்அட
காலா
மாயையை பழித்தல் ராகம்காம்போதி
தாளம்ஆதி
உண்மை யறிந்தவர் உன்னை கணிப்பாரோ
மாயையேமன
திண்மையுள்ளாரை நீ செய்வது
மொன்றுண்டோ மாயையே
எத்தனை கோடி படைகொண்டு வந்தாலும்
மாயையேநீ
சி தெளிவெனு தீயின்முன்
நிற்பாயோமாயையே
என்னை கெடுப்பதற் கெண்ணமுற்றாய்
கெட்ட மாயையேநான்
உன்னை கெடுப்ப துறுதியென்
றேயுணர்மாயையே
சாக துணியிற் சமுத்திர மெம்மட்டு
மாயையேஇந
தேகம் பொய் யென்றுணார் தீரரை யென்
செய்வாய்மாயையே
இருமை யழிந்தபின் எங்கிருப்பாய்அற்ப
மாயையேதெளி
தொருமை கண்டார் முன்னம் ஓடாது
நிற்பையோமாயையே
நீதரும் இன்பத்தை நேரென்று கொள்வனோ
மாயையேசிங்கம்
நாய்தர கொள்ளுமோ நல்லர
சாட்சியைமாயையே
என்னிச்சை கொண்டுனை யெற்றி விட
வல்லேன் மாயையேஇனி
உன்னிச்சை கொண்டென கொன்றும்
வராது காண்மாயையே
யார்க்கும் குடியல்லேன் யானென்ப
தோர்ந்தனன் மாயையேஉன்றன்
போர்க்கஞ்சு வேனோ பொடியாக்குவேன்
உன்னைமாயையே
சங்கு
செத்தபிறகு சிவலோகம் வைகுந்தம்
சேர்ந்திடலா மென்றே எண்ணியிருப்பார்
பித்த மனிதர்அவர் சொலுஞ் சாத்திரம்
பேயுரை யாமென்றிங் கூதேடா சங்கம்
இத்தரை மீதினி லேயிந்த நாளினில்
இப்பொழு தேமுக்தி சேர்ந்திட நாடி
சுத்த அறிவு நிலையிற் களிப்பவர்
தூய ராமென்றிங் கூதேடா சங்கம்
பொய்யுறு மாயையை பொய்யென கொண்டு
புலன்களை வெட்டி புறத்தில் எறிந்தே
ஐயுற லின்றி களித்டிரு பாரவர்
ஆரிய ராமென்றிங் கூதேடா சங்கம்
மையுறு வாள்விழி யாரையும் பொன்னையும்
மண்ணென கொண்டு மயக்கற் றிருந்தாரே
செய்யுறு காரியம் தாமன்றி செய்வார்
சித்தர ளாமென்றிங் கூதேடா சங்கம்
அறிவே தெய்வம்
கண்ணிகள்
ஆயிர தெய்வங்கள் உண்டென்று தேடி
அலையும் அறிவிலிகாள்பல்
லாயிரம் வேதம் அறிவொன்றே தெய்வமுண்
டாமெனல் கேளீரோ
மாடனை காடனை வேடனை போற்றி
மயங்கும் மதியிலிகாள்எத
னூடும்நின் றோங்கும் அறிவென்றே தெய்வமென்
றோதி யறியிரோ
சுத்த அறிவே சிவமென்று கூறுஞ்
சுருதிகள் கேளீரோபல
பித்த மதங்களி லேதடு மாறி
பெருமை யழிவீரோ
வேடம்பல் கோடியொர் உண்மை குளவென்று
வேதம் புகன்றிடுமேஆங்கோர்
வேடத்தை நீருண்மை யென்றுகொள் வீரென்றவ்
வேத மறியாதே
நாமம்பல் கோடியொர் உண்மை குளவென்று
நான்மறை கூறிடுமேஆங்கோர்
நாமத்தை நீருண்மை யென்று கொள் வீரென்ற
நான்மறை கண்டிலதே
போந்த நிலைகள் பலவும் பராசக்தி
பூணு நிலையாமேஉப
சாந்த நிலையே வேதாந்த நிலையென்று
சான்றவர் கண்டனரே
கவலை துறந்திங்கு வாழ்வது வீடென்று
காட்டும் மறைகளெலாம்நீவிர்
அவலை நினைந்துமி மெல்லுதல் போலிங்கு
அவங்கள் புரிவீரோ
உள்ள தனைத்திலும் உள்ளொளி யாகி
ஒளிர்ந்திடும் ஆன்மாவேஇங்கு
கொள்ளற் கரிய பிரமமென் றேமறை
கூவுதல் கேளீரோ
மெள்ள பலதெய்வம் கூட்டி வளர்த்து
வெறுங் கதைகள் சேர்த்துப்பல
கள்ள மதங்கள் பரப்புதற் கோர்மறை
காட்டவும் வல்லீரோ
ஒன்று பிரம முளதுண்மை யஃதுன்
உணர்வெனும் வேதமெலாம்என்றும்
ஒன்ரு பிரம முள துண்மை யஃதுன்
உணர்வென கொள்வாயே
பரசிவ வெள்ளம்
உள்ளும் புறமுமாய் உள்ள தெலா தானாகும்
வெள்ளமொன்றுண் டாமதனை தெய்வமென்பார்
வேதியரே
காணுவன நெஞ்சிற் கருதுவன உட்கருத்தை
பேணுவன யாவும் பிறப்பதந்த வெள்ளத்தே
எல்லை பிரி வற்றதுவாய் யாதெனுமோர் பற்றிலதாய்
இல்லையுள தென்றறிஞர் என்றுமய லெய்துவதாய்
வெட்டவெளி யாயறிவாய் வேறுபல சக்திகளை
கொட்டுமுகி லாயணுக்கள் கூட்டி பிரிப்பதுவாய்
தூல வணுக்களா சூக்குமமா சூக்குமத்திற்
சாலவுமே நுண்ணியதா தன்மையெலா தானாகி
தன்மையொன் றிலாததுவா தானே ஒரு பொருளா
தன்மைபல வுடைத்தா தான்பலவாய் நிற்பதுவே
எங்குமுளான் யாவும் வலான் யாவுமறி வானெனவே
தங்குபல மதத்தோர் சாற்றுவதும் இங்கிதையே
வேண்டுவோர் வேட்கையாய் வேட்பாராய் வேட்பாரு
கீண்டுபொரு ளாயதனை யீட்டுவதாய் நிற்குமிதே
காண்பார்தங் காட்சியா காண்பாரா காண்பொரு
ளாய்
மாண்பார திருக்கும்வகுத்துரைக்க வொண்ணாதே
எல்லா தானாகி யிரிந்திடினும் இஃதறிய
வல்லார் சிலரென்பர் வாய்மையெல்லாங் கண்டவரே
மற்றிதனை கண்டார் மலமற்றார் துன்பமற்றார்
பற்றிதனை கொண்டார் பயனைத்துங் கண்டாரே
இப்பொருளை கண்டார் இடருக்கோர் எல்லைகண்டார்
எப்பொருளு தாம்பெற்றிங் கின்பநிலை யெய்துவரே
வேண்டுவ வெலாம் பெறுவார் வேண்டா ரெதனையுமற்
றீண்டுபுவி யோரவரை யீசரென போற்றுவரே
ஒன்றுமே வேண்டா துலகனைத்தும் ஆளுவர்காண்
என்றுமே யிப்பொருளோ டேகாந துள்ளவரே
வெள்ளமடா தம்பி விரும்பியபோ தெய்திநின
துள்ள மிசை தானமுத வூற்றா பொழியுமடா
யாண்டுமிந்த இன்பவெள்ளம் என்றுநின்னுள் வீழ்வதற்கே
வேண்டு முபாயம் மிகவுமெளி தாகுமடா
எண்ணமிட்ட லேபோதும் எண்ணுவதே இவ்வின்ப
தண்ணமுதை யுள்ளே தது புரியுமடா
எங்கு நிறைந்திருந்த ஈசவெள்ள மென்னகத்தே
பொங்குகின்ற தென்றெண்ணி போற்றி நின்றாற்
போதுமடா
யாதுமாம் ஈசவெள்ளம் என்னுள் நிரம்பியதென்
றோதுவதே போதுமதை உள்ளுவதே போதுமடா
காவி துணிவேண்டாகாற்றை சடைவேண்டா
பாவித்தல் போதும் பரமநிலை யெய்துதற்கே
சாத்திரங்கள் வேண்டா சதுமறைக ளேதுமில்லை
தோத்திரங்க ளில்லையுள தொட்டுநின்றாற் போதுமடா
தவமொன்று மில்லையொரு சாதனையு மில்லையடா
சிவமொன்றே யுள்ளதென சிந்தைசெய்தாற்
போதுமடா
சந்ததமு மெங்குமெல்லா தானாகி நின்றசிவம்
வந்தெனுளே பாயுதென்று வாய்சொன்னாற் போதுமடா
நித்தசிவ வெள்ள மென்னுள் வீழ்ந்து நிரம்புதென்றுன்
சித்தமிசை கொள்ளுஞ்சிரத்தை யொன்றே போதுமடா
உலகத்தை நோக்கி வினவுதல்
நிற்பதுவேநடப்பதுவேபறப்பதுவேநீங்க ளெல்லாம்
சொற்பன தானாபல தோற்ற மயக்கங்களோ
கற்பதுவேகேட்பதுவேகருதுவதே நீங்க ளெல்லாம்
அற்ப மாயைகளோஉம்முள் ஆழ்ந்த பொருளில்லையோ
வானகமேஇளவெயிலேமரச்செறிவே நீங்க ளெல்லாம்
கானலின் நீரோவெறுங் காட்சி பிழைதானோ
போனதெல்லாம் கனவினைப்போற் புதைந்தழிந்தே
போனதனால்
நானுமோர் கனவோஇந்த ஞாலமும் பொய்தானோ
கால மென்றே ஒரு நினைவும் காட்சியென்றே பலநினைவும்
கோலமும் பொய்களோஅங்கு குணங்களும் பொய்களோ
சோலையிலே மரங்க ளெல்லாம் தோன்றுவதோர்
விதையிலென்றால்
சோலை பொய்யாமோஇதை சொல்லொடு
சேர்ப்பாரோ
காண்பவெல்லாம் மறையுமென்றால் மறைந்ததெல்லாம்
காண்ப மென்றோ
வீண்படு பொய்யிலேநித்தம் விதிதொடர திடுமோ
காண்பதுவே உறுதிகண்டோ ம் காண்பதல்லால் உறுதியில்லை
காண்பது சக்தியாம்இந்த காட்சி நித்தியமாம்
நான்
இரட்டை குறள் வெண் செந்துறை
வானில் பறக்கின்ற புள்ளெலாம் நான்
மண்ணில் திரியும் விலங்கெலாம் நான்
கானிழல் வளரும் மரமெலாம் நான்
காற்றும் புனலும் கடலுமே நான்
விண்ணில் தெரிகின்ற மீனெலாம் நான்
வெட்ட வெளியின் விரிவெலாம் நான்
மண்ணில் கிடக்கும் புழுவெலாம் நான்
வாரியிலுள்ள உயிரெலாம் நான்
கம்பனிசைத்த கவியெலாம் நான்
காருகர் தீட்டும் உருவெலாம் நான்
இம்பர் வியக்கின்ற மாட கூடம்
எழில் நகர் கோபுரம் யாவுமே நான்
இன்னிசை மாத ரிசையுளேன் நான்
இன்ப திரள்கள் அனைத்துமே நான்
புன்னிலை மாந்தர் தம் பொய்யெலாம் நான்
பொறையரு துன புணர்ப்பெலாம் நான்
மந்திரங் கோடி இயக்குவோன் நான்
இயங்கு பொருளின் இயல்பெலாம் நான்
தந்திரங் கோடி சமைத்துளோன் நான்
சாத்திர வேதங்கள் சாற்றினோன் நான்
அண்டங்கள் யாவையும் ஆக்கினோன் நான்
அவை பிழையாமே சுழற்றுவோன் நான்
கண்டநற் சக்தி கணமெலாம் நான்
காரண மாகி கதித்துளோன் நான்
நானெனும் பொய்யை நடத்துவோன் நான்
ஞான சுடர்வானில் செல்லுவோன் நான்
ஆனபொருள்கள் அனைத்தினும் ஒன்றாய்
அறிவாய் விளங்குமுதற சோதிநான்
சித்தாந்த சாமி கோயில்
சித்தாந்த சாமி திருக்கோயில் வாயிலில்
தீபவொளி யுண்டாம்பெண்ணே
முத்தாந்த வீதி முழுதையுங் காட்டிட
மூண்டதிரு சுடராம்பெண்ணே
உள்ள தழுக்கும் உடலிற் குறைகளும்
ஒட்டவருஞ் சுடராம்பெண்ணே
கள்ள தனங்கள் அனைத்தும் வெளிப்பட
காட்ட வருஞ் சுடராம்பெண்ணே
தோன்று முயிர்கள் அனைத்டும்நன் றென்பது
தோற்ற முறுஞ் சுடராம்பெண்ணே
மூன்று வகைப்படும் காலநன் றென்பதை
முன்ன ரிடுஞ் சுடராம்பெண்ணே
பட்டின தன்னிலும் பாக்கநன் றென்பதை
பார்க்க வொளிர்ச்சுடராம்பெண்ணே
கட்டு மனையிலுங் கோயில்நன் றென்பதை
காண வொளிர சுடராம்பெண்ணே
பக்தி ராகம்பிலஹரி
பல்லவி
பக்தியினாலெதெய்வபக்தியினாலே
சரணங்கள்
பக்தியினாலேஇந்த
பாரினி லெய்திடும் மேன்மைகள் கேளடீ
சித்த தெளியும்இங்கு
செய்கை யனைத்திலும் செம்மை பிறந்திடும்
வித்தைகள் சேரும்நல்ல
வீர ருறவு கிடைக்கும்மனத்திடை
தத்துவ முண்டாம்நெஞ்சிற்
சஞ்சலம் நீங்கி உறுதி விளங்கிடும் பக்தி
கா பிசாசைக்குதி
கால்கொண் டடித்து விழுந்திடலாகும்இ
தாமச பேயைக்கண்டு
தாக்கி மடித்திட லாகும்எந்நேரமும்
தீமையை எண்ணிஅஞ்சு
தேம்பற் பிசாசை திருகியெ றிந்துபொ
நாம மில்லாதேஉண்மை
நாமத்தி னாலிங்கு நன்மை விளைந்திடும் பக்தி
ஆசையை கொல்வோம்புலை
அச்சத்தை கொன்று பொசுக்கிடுவோம்கெட்ட
பாச மறுப்போம்இங்கு
பார்வதி சக்தி விளங்குதல் கண்டதை
மோசஞ் செய்யாமல்உண்மை
முற்றிலுங் கண்டு வணங்கி வணங்கியொர்
ஈசனை போற்றிஇன்பம்
யாவையு முண்டு புகழ்கொண்டு வாழ்குவம் பக்தி
சோர்வுகள் போகும்பொ
சுகத்தினை தள்ளி சுகம்பெறலாகும்நற்
பார்வைகள் தோன்றும்மிடி
பாம்பு கடித்த விஷமகன் றேநல்ல
சேர்வைகள் சேரும்பல
செல்வங்கள் வந்து மகிழ்ச்சி விளைந்திடும்
தீர்வைகள் தீரும்பிணி
தீரும்பலபல இன்பங்கள் சேர்ந்திடும் பக்தி
கல்வி வளரும்பல
காரியங் கையுறும்வீரிய மோங்கிடும்
அல்ல லொழியும்நல்ல
ஆண்மை யுண்டாகும்அறிஉ தெளிந்திடும்
சொல்லுவ தெல்லாம்மறை
சொல்லினை போல பயனுள தாகும்மெய்
வல்லமை தோன்றும்தெய்வ
வாழ்க்கையுற் றேயிங்கு வாழ்ந்திடலாம்உண்மை
சோம்ப லழியும்உடல்
சொன்ன படிக்கு நடக்கும்முடி சற்றுங்
கூம்புத லின்றி நல்ல
கோபுரம் போல நிமிர்ந்த நிலைபெறும்
வீம்புகள் போகும்நல்ல
மேன்மை யுண்டாகி புயங்கள் பருக்கும்பொ
பாம்பு மடியும்மெ
பரம் வென்று நல்ல நெறிகளுண் டாய்விடும் பக்தி
சந்ததி வாழும்வெறுஞ்
சஞ்சலங் கெட்டு வலிமைகள் சேர்ந்திடும்
இந்த புவிக்கேஇங்கொர்
ஈசனுண்டா யின் அறிக்கையி டேனுன்றன்
கந்தமலர்த்தாள்துணை
காதல் மகவு வளர்ந்திட வேண்டும்என்
சிந்தையறிந்தேஅருள்
செய்திட வேண்டும்என்றால் அருளெய்திடும்பக்தி
அம்மாக்கண்ணு பாட்டு
பூட்டை திறப்பது கையாலேநல்ல
மன திறப்பது மதியாலே
பாட்டை திறப்பது பண்ணாலேஇன்ப
வீட்டை திறப்பது பெண்ணாலே
ஏட்டை துடைப்பது கையாலேமன
வீட்டை துடைப்பது மெய்யாலே
வேட்டை யடிப்பது வில்லாலேஅன்பு
கோட்டை பிடிப்பது சொல்லாலே
காற்றை யடைப்பது மனதாலேஇந்த
காயத்தை காப்பது செய்கையாலே
சோற்றை புசிப்பது வாயாலேஉயிர்
துணி வுறுவது தாயாலே
வண்டிக்காரன் பாட்டு
அண்ணனுக்கும் தம்பிக்கும் உரையாடல்
காட்டு வழிதனிலேஅண்ணே
கள்ளர் பயமிருந்தால்எங்கள்
வீட்டு குலதெய்வம்தம்பி
வீரம்மை காக்குமடா
நிறுத்து வண்டி யென்றேகள்ளர்
நெருங்கி கேட்கையிலேஎங்கள்
கறுத்த மாரியின் பேர்சொன்னால்
காலனும் அஞ்சுமடா
கடமை
கடமை புரிவா ரின்புறுவார்
என்னும் பண்டை கதை பேணோம்
கடமை யறிவோம் தொழிலறியோம்
கட்டென் பதனை வெட்டென் போம்
மடமைசிறுமைதுன்பம்பொய்
வருத்தம்நோவுமற்றிவை போல்
கடமை நினைவு தொலை திங்கு
களியுற் றென்றும் வாழ்குவமே
அன்பு செய்தல்
இந்த புவிதனில் வாழும் மரங்களும்
இன்ப நறுமலர பூஞ்செடி கூட்டமும்
அந்த மரங்களை சூழ்ந்த கொடிகளும்
ஔடத மூலிகை பூண்டு புல் யாவையும்
எந தொழில் செய்து வாழ்வன வோ
வேறு
மானுடர் உழாவிடினும் வித்து நடாவிடினும்
வரம்பு கட்டாவிடினும் அன்றிநீர் பாய்ச்சாவிடினும்
வானுலகு நீர்தருமேல் மண்மீது மரங்கள்
வகைவகையா நெற்கள்புற்கள் மலிந்திருக்குமென்றே
யானெதற்கும் அஞ்சுகிலேன்மானுடரேநீவிர்
என்மதத்தை கை கொண்மின்பாடுபடல்வேண்டா
ஊனுடலை வருத்தாதீர்உணவியற்கை கொடுக்கும்
உங்களுக்கு தொழிலிங்கே அன்புசெய்தல் கண்டீர்
சென்றது மீளாது
சென்றதினி மீளாது மூடரேநீர்
எப்போதும் சென்றதையே சிந்தை செய்து
கொன்றழிக்கும் கவலையெனும் குழியில் வீழ்ந்து
குமையாதீர்சென்றதனை குறித்தல் வேண்டாம்
இன்றுபுதி தாய்ப்பிறந்தோம் என்று நீவிர்
எண்ண மதை திண்ணமுற இசைத்து கொண்டு
தின்றுவிளை யாடியின்புற் றிருந்து வாழ்வீர்
தீமையெலாம் அழிந்துபோம்திரும்பி வாரா
மனத்திற்கு கட்டளை
பேயா யுழலுஞ் சிறுமனமே
பேணா யென்சொல் இன்றுமுதல்
நீயா யொன்றும் நாடாதே
நினது தலைவன் யானேகாண்
தாயாம் சக்தி தாளினிலும்
தரும மெனயான் குறிப்பதிலும்
ஓயா தேநின் றுழைத்திடுவாய்
உரைத்தேன் அடங்கி உய்யுதியால்
பா
மன பெண்
மனமெனும் பெண்ணேவாழிநீ கேளாய்
ஒன்றையே பற்றி யூச லாடுவாய்
அடுத்ததை நோக்கி யடுத்தடு துலவுவாய்
நன்றையே கொள்ளெனிற் சோர்ந்துகை நழுவுவாய்
விட்டுவி டென்றதை விடாதுபோய் விழுவாய்
தொட்டதை மீள மீளவு தொடுவாய்
புதியது காணிற் புலனழி திடுவாய்
புதியது விரும்புவாய்புதியதை அஞ்சுவாய்
அடிக்கடி மதுவினை அணுகிடும் வண்டுபோல்
பழமையாம் பொருளிற் பரிந்துபோய் வீழ்வாய்
பழமையே யன்றி பார்மிசை யேதும்
புதுமை காணோமென பொருமுவாய்சீச்சீ
பிணத்தினை விரும்புங் காக்கையே போல
அழுகுதல்சாதல்அஞ்சுதல் முதலிய
இழிபொருள் காணில் விரைந்ததில் இசைவாய்
அங்ஙனே
என்னிட தென்று மாறுத லில்லா
அன்புகொண் டிருப்பாய்ஆவிகா திடுவாய்
கண்ணினோர் கண்ணாய்காதின் காதா
புலன்புல படுத்தும் புலனா யென்னை
உலக வுருளையில் ஓட்டுற வகுப்பாய்
இன்பெலா தருவாய்இன்பத்து மய்ங்குவாய்
இன்பமே நாடி யெண்ணிலா பிழை செய்வாய்
இன்பங் காத்து துன்பமே யழிப்பாய்
இன்பமென் றெண்ணி துன்பத்து வீழ்வாய்
தன்னை யறியாய்சகத்தெலா தொளைப்பாய்
தன்பின் னிற்கு தனிப்பரம் பொருளை
காணவே வருந்துவாய்காணெனிற் காணாய்
சகத்தின் விதிகளை தனித்தனி அறிவாய்
பொதுநிலை அறியாய்பொருளையுங் காணாய்
மனமெனும் பெண்ணேவாழிநீ கேளாய்
நின்னொடு வாழும் நெறியுநன் கறிந்திடேன்
இத்தனை நாட்போல் இனியுநின் னின்பமே
விரும்புவன்நின்னை மேம்படு திடவே
முயற்சிகள் புரிவேன்முத்தியு தேடுவேன்
உன்விழி படாமல் என்விழி பட்ட
சிவமெனும் பொருளை தினமும் போற்றி
உன்றன கின்பம் ஓங்கிட செய்வேன்
பகைவனுக்கு அருள்வாய்
பகைவனு கருள்வாய்நன்னெஞ்சே
பகைவனு கருள்வாய்
புகை நடுவினில் தீயிருப்பதை
பூமியிற் கண்டோ மேநன்னெஞ்சே
பூமியிற் கண்டோ மே
பகை நடுவினில் அன்புரு வானநம்
பரமன் வாழ்கின்றான் நன்னெஞ்சே
பரமன் வாழ்கின்றான் பகைவ
சிப்பியிலே நல்ல முத்து விளைந்திடுஞ்
செய்தி யறியாயோநன்னெஞ்சே
குப்பையிலே மலர் கொஞ்சுங் குருக்கத்தி
கொடி வளராதோநன்னெஞ்சே பகைவ
உள்ள நிறைவிலொர் கள்ளம் புகுந்திடில்
உள்ளம் நிறைவாமோநன்னெஞ்சே
தெள்ளிய தேனிலொர் சிறிது நஞ்சையும்
சேர்த்தபின் தேனோமோநன்னெஞ்சே பகைவ
வாழ்வை நினைத்தபின் தாழ்வை நினைப்பது
வாழ்வுக்கு நேராமோநன்னெஞ்சே
தாழ்வு பிறர்க்கெண்ண தானழிவா னென்ற
சாத்திரங் கேளாயோநன்னெஞ்சே பகைவ
போருக்கு வந்தங் கெதிர்த்த கவுரவர்
போலவ தானுமவன்நன்னெஞ்சே
நேரு கருச்சுனன் தேரிற் கசைகொண்டு
நின்றதுங் கண்ணனன்றோநன்னெஞ்சே பகைவ
தின்ன வரும்புலி தன்னையும் அன்பொடு
சிந்தையிற் போற்றிடுவாய்நன்னெஞ்சே
அன்னை பராசக்தி யவ்வுரு வாயினள்
அவளை கும்பிடுவாய்நன்னெஞ்சே பகைவ
தெளிவு
எல்லா மகி கலந்து நிறைந்தபின்
ஏழைமை யுண்டோ டாமனமே
பொல்லா புழுவினை கொல்ல நினைத்த்பின்
புத்தி மயக்க முண்டோ
உள்ள தெலாமோர் உயிரென்று தேர்ந்தபின்
உள்ளங் குலைவதுண்டோ மனமே
வெள்ள மெனப்பொழி தண்ணரு ளாழ்ந்தபின்
வேதனை யுண் டோ டா
சித்தி னியல்பு மதன்பெருஞ் சத்தியின்
செய்கையு தேர்ந்துவிட்டால்மனெமே
எத்தனை கோடி இடர்வந்து சூழினும்
எண்ணஞ் சிறிது முண்டோ
செய்க செயல்கள் சிவத்திடை நின்றென
தேவனுரை தனனேமனமே
பொய்கருதாம லதன்வழி நிற்பவர்
பூதல மஞ்ச வரோ
ஆன்ம வொளிக்கடல் மூழ்கி திளை பவர
கச்சமு முண்டோ டாமனமே
தேன்மடை யிங்கு திறந்தது கண்டு
தேக்கி திரிவ மடா
கற்பனையூர்
கற்பனை யூரென்ற நகருண்டாம்அங்கு
கந்தர்வர் விளையாடு வராம்
சொப்பன நாடென்ற சுடர்நாடுஅங்கு
சூழ்ந்தவர் யாவர்க்கும் பேருவகை
திருமணை யிதுகொள்ளை போர்க்கப்பல்இது
ஸ்பானி கடலில் யாத்திரை போம்
வெருவுற மாய்வார் பலர் கடலில்நாம்
மீளவும் நம்மூர் திரும்பு முன்னே
அந்நகர் தனிலோர் இளவரசன்நம்மை
அன்பொடு கண்டுரை செய்திடுவான்
மன்னவன் முத்தமி டெழுப்பிடவேஅவன்
மனைவியும் எழுந்தங்கு வந்திடுவாள்
எக்கால மும்பெரு நேராகும்நம்மை
எவ்வகை கவலையும் போருமில்லை
பக்குவ தேயிலை நீர் குடிப்போம்அங்கு
பதுமை கை கிண்ணத்தில் அளித்திடவே
இன்னமு திற்கது நேராகும்நம்மை
யோவான் விடுவிக்க வருமளவும்
நன்னக ரதனிடை வாழ்ந்திடு வோம்நம்மை
நலித்திடும் பேயங்கு வாராதே
குழந்தைகள் வாழ்ந்திடும் பட்டணங்காண்அங்கு
கோல்பந்து யாவிற்குமுயி ருண்டாம்
அழகிய பொன்முடி யரசிகளாம்அன்றி
அரசிளங் குமரிகள் பொம்மையெலாம்
செந்தோ லசுரனை கொன்றிடவேஅங்கு
சிறுவிற கெல்லாம் சுடர்மணி வாள்
சந்தோ ஷத்துடன் செங்கலையும் அட்டை
தாளையுங் கொண்டங்கு மனைகட்டுவோம்
கள்ளரவ் வீட்டினு புகுந்திடவேவழி
காண்ப திலாவகை செய்திடுவோம்ஓ
பிள்ளை பிராயத்தை இழந்தீரேநீர்
பின்னு நிலைபெற வேண்டீரோ
குழந்தைக ளாட்டத்தின் கனவை யெல்லாம்அந்த
கோலநன் னாட்டிடை காண்பீரே
இழந்தநல் லின்பங்கள் மீட்குறலாம்நீர்
ஏகுதிர் கற்பனை நகரினுக்கே
ஜான் ஸ்கர் என்ற ஆங்கில புலவன்நக்ஷத்ர தூதன்
என்ற பத்திரிகையில் பிரசுரித்த தி டவுன்
லெட்ஸ் பிரெடெண்டுஎன்ற பாட்டின் மொழி
பெயர்ப்பு
குறிப்பு இப்பாடலின் பொருள் கற்பனை நகரமென்பது
சித்தத்தில் குழந்தை நிலை பெறுவதை இங்கு
குறிப்பிடுகிறதுயோவான்என்பது குமார தேவனுடைய
பெயர்அக்கடவுள் மனிதனுக்குள்ளே நிலைபெற்று
மனிதன் அடைய வேண்டும்என்று யேசு கிறிஸ்து நாதர்
சொல்லியிருக்கும் பொருளை இப்பாடல் குறிப்பிடுகிறது
கவலைகளை முற்று துறந்துவிட்டு உலகத்தை வெறுமே
லீலையா கருதி னாலன்றி மோக்ஷம் எய்த படாது

பல்வகை பாடல்கள்
காப்புபரம்பொருள் வாழ்த்து
ஆத்தி சூடி இளம்பிறை யணிந்து
மோன திருக்கு முழுவெண் மேனியான்
கருநிறங் கொண்டு பாற் கடல் மிசை கிடப்போன்
மகமது நபிக்கு மறையருள் புரிந்தோன்
ஏசுவின் தந்தை எனப்பல மதத்தினர்
உருவக தாலே உணர்ந்துண ராது
பலவகை யாக பரவிடும் பரம்பொருள் ஒன்றே
அதனியல் ஒளியுறும் அறிவாம்
அதனிலை கண்டார் அல்லலை அகற்றினார்
அதனருள் வாழ்த்தி அமரவாழ்வு எய்துவோம்
நூல்
அச்சம் தவிர்
ஆண்மை தவறேல்
இளைத்தல் இகழ்ச்சி
ஈகை திறன்
உடலினை உறுதிசெய்
ஊண்மிக விரும்பு
எண்ணுவ துயர்வு
ஏறுபோல் நட
ஐம்பொறி ஆட்சிகொள்
ஒற்றுமை வலிமையாம்
ஓய்த லொழி
ஔடதங் குறை
கற்ற தொழுகு
காலம் அழியேல்
கிளைபல தாங்கேல்
கீழோர்க்கு அஞ்சேல்
குன்றென நிமிர்ந்துநில்
கூடி தொழில் செய்
கெடுப்பது சோர்வு
கேட்டிலும் துணிந்துநில்
கைத்தொழில் போற்று
கொடுமையை எதிர்த்து நில்
கோல்கை கொண்டு வாழ்
கவ்வியதை விடேல்
சரித்திர தேர்ச்சிகொள்
சாவதற்கு அஞ்சேல்
சிதையா நெஞ்சு கொள்
சீறுவோர சீறு
சுமையினுக்கு இளைத்திடேல்
சூரரை போற்று
செய்வது துணிந்து செய்
சேர்க்கை அழியேல்
சைகையிற் பொருளுணர்
சொல்வது தெளிந்து சொல்
சோதிட தனையிகழ்
சௌரி தவறேல்
ஞமலிபோல் வாழேல்
ஞாயிறு போற்று
ஞிமிரென இன்புறு
ஞெகிழ்வத தருளின்
ஞேயங் காத்தல் செய்
தன்மை இழவேல்
தாழ்ந்து நடவேல்
திருவினை வென்றுவாழ்
தீயோர்க்கு அஞ்சேல்
துன்பம் மறந்திடு
தூற்றுதல் ஒழி
தெய்வம் நீ என்றுணர்
தேசத்தை காத்தல்செய்
தையலை உயர்வு செய்
தொன்மைக்கு அஞ்சேல்
தோல்வியிற் கலங்கேல்
தவத்தினை நிதம் புரி
நன்று கருது
நாளெலாம் வினைசெய்
நினைப்பது முடியும்
நீதிநூல் பயில்
நுனியளவு செல்
நூலினை பகுத்துணர்
நெற்றி சுருக்கிடேல்
நேர்பட பேசு
நை புடை
நொந்தது சாகும்
நோற்பது கைவிடேல்
பணத்தினை பெருக்கு
பாட்டினில் அன்புசெய்
பிணத்தினை போற்றேல்
பீழைக்கு இடங்கொடேல்
புதியன விரும்பு
பூமி யிழந்திடேல்
பெரிதினும் பெரிதுகேள்
பேய்களுக்கு அஞ்சேல்
பொய்ம்மை இகழ்
போர்த்தொழில் பழகு
மந்திரம் வலிமை
மானம் போற்று
மிடிமையில் அழிந்திடேல்
மீளுமாறு உணர்ந்துகொள்
முனையிலே முகத்து நில்
மூப்பினுக்கு இடங்கொடேல்
மெல்ல தெரிந்து சொல்
மேழி போற்று
மொய்ம்புற தவஞ் செய்
மோனம் போற்று
மௌட்டி தனை கொல்
யவனர்போல் முயற்சிகொள்
யாவரையும் மதித்து வாழ்
யௌவனம் காத்தல் செய்
ரஸத்திலே தேர்ச்சிகொள்
ராஜஸம் பயில்
ரீதி தவறேல்
ருசிபல வென்றுணர்
ரூபம் செம்மை செய்
ரேகையில் கனி கொள்
ரோதனம் தவிர்
ரௌத்திரம் பழகு
லவம் பல வெள்ளமாம்
லாகவம் பயிற்சிசெய்
லீலை இவ் வுலகு
உலுத்தரை இகழ்
உலோகநூல் கற்றுணர்
லௌகிகம் ஆற்று
வருவதை மகிழ்ந்துண்
வானநூற் பயிற்சிகொள்
விதையினை தெரிந்திடு
வீரியம் பெருக்கு
வெடிப்புற பேசு
வேதம் புதுமைசெய்
வை தலைமைகொள்
வௌவுதல் நீக்கு
பாப்பா பாட்டு
ஓடி விளையாடு பாப்பா நீ
ஓய்ந்திருக்க லாகாது பாப்பா
கூடிவிளையாடு பாப்பா ஒரு
குழைந்தையை வையாதே பாப்பா
சின்னஞ் சிறுகுருவி போலே நீ
திரிந்து பறந்துவா பாப்பா
வன்ன பறவைகளை கண்டு நீ
மனதில் மகிழ்ச்சிகொள்ளு பாப்பா
கொத்தி திரியுமந்த கோழி அதை
கூட்டி விளையாடு பாப்பா
எத்தி திருடுமந்த காக்காய் அதற்கு
இரக்க படவேணும் பாப்பா
பாலை பொழிந்து தரும் பாப்பா அந்த
பசுமிக நல்லதடி பாப்பா
வாலை குழைத்துவரும் நாய்தான் அது
மனிதர்க்கு தோழனடி பாப்பா
வண்டி இழுக்கும் நல்ல குதிரை நெல்லு
வயலில் உழுதுவரும் மாடு
அண்டி பிழைக்கும் நம்மை ஆடு இவை
ஆதரிக்க வேணுமடி பாப்பா
காலை எழுந்தவுடன் படிப்பு பின்பு
கனிவு கொடுக்கும் நல்ல பாட்டு
மாலை முழுதும் விளையாட்டு என்று
வழக்க படுத்திக்கொள்ளு பாப்பா
பொய்சொல்ல கூடாது பாப்பா என்றும்
புறஞ்சொல்ல லாகாது பாப்பா
தெய்வம் நமக்குத்துணை பாப்பா ஒரு
தீங்குவர மாட்டாது பாப்பா
பாதகஞ் செய்பவரை கண்டால் நாம்
பயங்கொள்ள லாகாது பாப்பா
மோதி மிதித்துவிடு பாப்பா அவர்
முகத்தில் உமிழ்ந்துவிடு பாப்பா
துன்பம் நெருங்கிவந்த போதும் நாம்
சோர்ந்துவிட லாகாது பாப்பா
அன்பு மிகுந்த தெய்வ முண்டு துன்பம்
அத்தனையும் போக்கிவிடும் பாப்பா
சோம்பல் மிகக்கெடுதி பாப்பா தாய்
சொன்ன சொல்லை தட்டாதே பாப்பா
தேம்பி யழுங்குழந்தை நொண்டி நீ
திடங்கொண்டு போராடு பாப்பா
தமிழ்த்திரு நாடு தன்னை பெற்ற எங்கள்
தாயென்று கும்பிடடி பாப்பா
அமிழ்தில் இனியதடி பாப்பா நம்
ஆன்றோர்கள் தேசமடி பாப்பா
சொல்லில் உயர்வுதமிழ சொல்லே அதை
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்த ஹிந்துஸ் தானம் அதை
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
வடக்கில் இமயமலை பாப்பா தெற்கில்
வாழும் குமரிமுனை பாப்பா
கிடக்கும் பெரிய கடல் கண்டாய் இதன்
கிழக்கிலும் மேற்கிலும் பாப்பா
வேத முடையதிந்த நாடு நல்ல
வீரர் பிறந்த திந்த நாடு
சேதமில் லாதஹிந்துஸ் தானம் இதை
தெய்வமென்று கும்பிடடி பாப்பா
சாதிகள் இல்லையடி பாப்பா குல
தாழ்ச்சி உயர்ச்சி சொல்லல் பாவம்
நீதிஉயர்ந்தமதிகல்வி அன்பு
நிறைய உடையவர்கள் மேலோர்
உயிர்க ளிடத்தில் அன்பு வேணும் தெய்வம்
உண்மையென்று தானறிதல் வேணும்
வயிர முடைய நெஞ்சு வேணும் இது
வாழும் முறைமையடி பாப்பா
முரசு
வெற்றி எட்டு திக்கு மெட்ட கொட்டு முரசே
வேதம் என்றும் வாழ்கஎன்று கொட்டு முரசே
நெற்றி யொற்றை கண்ணனோடே நிர்த்தனம் செய்தாள்
நித்த சக்தி வாழ்க வென்று கொட்டு முரசே
ஊருக்கு நல்லது சொல்வேன் என
குண்மை தெரிந்தது சொல்வேன்
சீரு கெல்லாம் முதலாகும் ஒரு
தெய்வம் துணைசெய்ய வேண்டும்
வேத மறிந்தவன் பார்ப்பான் பல
வித்தை தெரிந்தவன் பார்ப்பான்
நீதி நிலைதவ றாமல் தண்ட
நேமங்கள் செய்பவன் நாய்க்கன்
பண்டங்கள் விற்பவன் செட்டி பிறர்
பட்டினி தீர்ப்பவன் செட்டி
தொண்டரென் றோர்வகு பில்லை தொழில்
சோம்பலை போல்இழி வில்லை
நாலு வகுப்பும்இங் கொன்றே இந்த
நான்கினில் ஒன்று குறைந்தால்
வேலை தவறி சிதைந்தே செத்து
வீழ்ந்திடும் மானிட சாதி
ஒற்றை குடும்ப தனிலே பொருள்
ஓங்க வளர்ப்பவன் தந்தை
மற்றை கருமங்கள் செய்தே மனை
வாழ்ந்திட செய்பவள் அன்னை
ஏவல்கள் செய்பவர் மக்கள் இவர்
யாவரும் ஓர்குலம் அன்றோ
மேவி அனைவரும் ஒன்றாய் நல்ல
வீடு நடத்துதல் கண்டோ ம்
சாதி பிரிவுகள் சொல்லி அதில்
தாழ்வென்றும் மேலென்றும் கொள்வார்
நீதி பிரிவுகள் செய்வார் அங்கு
நித்தமும் சண்டைகள் செய்வார்
சாதி கொடுமைகள் வேண்டாம் அன்பு
தன்னில் செழித்திடும் வையம்
ஆதர வுற்றிங்கு வாழ்வோம் தொழில்
ஆயிரம் மாண்புற செய்வோம்
பெண்ணுக்கு ஞானத்தை வைத்தான் புவி
பேணி வளர்த்திடும் ஈசன்
மண்ணு குள்ளே சிலமூடர் நல்ல
மாத ரறிவை கெடுத்தார்
கண்கள் இரண்டினில் ஒன்றை குத்தி
காட்சி கெடுத்திட லாமோ
பெண்க ளறிவை வளர்த்தால் வையம்
பேதைமை யற்றிடுங் காணீர்
தெய்வம் பலபல சொல்லி பகை
தீயை வளர்ப்பவர் மூடர்
உய்வ தனைத்திலும் ஒன்றாய் எங்கும்
ஓர்பொருளானது தெய்வம்
தீயினை கும்பிடும் பார்ப்பார் நித்தம்
திக்கை வணங்கும் துருக்கர்
கோவிற் சிலுவையின் முன்னே நின்று
கும்பிடும் யேசு மதத்தார்
யாரும் பணிந்திடும் தெய்வம் பொருள்
யாவினும் நின்றிடும் தெய்வம்
பாருக்குள்ளே தெய்வம் ஒன்று இதில்
பற்பல சண்டைகள் வேண்டாம்
வெள்ளை நிறத்தொரு பூனை எங்கள்
வீட்டில் வளருது கண்டீர்
பிள்ளைகள் பெற்றத பூனை அவை
பேரு கொருநிற மாகும்
சாம்பல் நிறமொரு குட்டி கருஞ்
சாந்து நிறமொரு குட்டி
பாம்பு நிறமொரு குட்டி வெள்ளை
பாலின் நிறமொரு குட்டி
எந்த நிறமிருந்தாலும் அவை
யாவும் ஒரேதர மன்றோ
இந்த நிறம்சிறி தென்றும் இஃது
ஏற்ற மென்றும் சொல்லலாமோ
வண்ணங்கள் வேற்றுமை பட்டால் அதில்
மானுடர் வேற்றுமை யில்லை
எண்ணங்கள் செய்கைக ளெல்லாம் இங்கு
யாவர்க்கும் ஒன்றெனல் காணீர்
நிகரென்று கொட்டு முரசே இந்த
நீணிலம் வாழ்பவ ரெல்லாம்
தகரென்று கொட்டு முரசே பொய்ம்மை
சாதி வகுப்பினை யெல்லாம்
அன்பென்று கொட்டு முரசே அதில்
ஆக்கமுண் டாமென்று கொட்டு
துன்பங்கள் யாவுமே போகும் வெறுஞ்
சூது பிரிவுகள் போனால்
அன்பென்று கொட்டு முரசே மக்கள்
அத்தனை பேரும் நிகராம்
இன்பங்கள் யாவும் பெருகும் இங்கு
யாவரும் ஒன்றென்று கொண்டால்
உடன்பிற தார்களை போலே இவ்
வுலகில் மனிதரெல் லாரும்
இடம்பெரி துண்டுவை யத்தில் இதில்
ஏதுக்கு சண்டைகள் செய்வீர்
மரத்தினை நட்டவன் தண்ணீர் நன்கு
வார்த்ததை ஓங்கிட செய்வான்
சிரத்தை யுடையது தெய்வம் இங்கு
சேர்த்த உணவெல்லை யில்லை
வயிற்றுக்கு சோறுண்டு கண்டீர் இங்கு
வாழும் மனிதரெல் லோருக்கும்
பயிற்றி உழுதுண்டு வாழ்வீர் பிறர்
பங்கை திருடுதல் வேண்டாம்
உடன்பிற தவர்களை போலே இவ்
வுலகினில் மனிதரெல் லாரும்
திடங்கொண் டவர்மெலி தோரை இங்கு
தின்று பிழைத்திட லாமோ
வலிமை யுடையது தெய்வம் நம்மை
வாழ்ந்திட செய்வது தெய்வம்
மெலிவுகண் டாலும் குழந்தை தன்னை
வீழ்த்தி மிதத்திட லாமோ
தம்பி சற்றே மெலிவானால் அண்ணன்
தானடிமை கொள்ள லாமோ
செம்புக்கும் கொம்புக்கும் அஞ்சி மக்கள்
சிற்றடி மைப்பட லாமோ
அன்பென்று கொட்டு முரசே அதில்
யார்க்கும் விடுதலை உண்டு
பின்பு மனிதர்க ளெல்லாம் கல்வி
பெற்று பதம்பெற்று வாழ்வார்
அறிவை வளர்த்திட வேண்டும் மக்கள்
அத்தனை பேருக்கும் ஒன்றாய்
சிறியரை மேம்பட செய்தால் பின்பு
தெய்வம் எல்லோரையும் வாழ்த்தும்
பாருக்குள்ளே சமத்தன்மை தொடர்
பற்றுஞ் சகோதர தன்மை
யாருக்கும் தீமைசெய் யாது புவி
யெங்கும் விடுதலை செய்யும்
வயிற்றுக்கு சோறிட வேண்டும் இங்கு
வாழும் மனிதரு கெல்லாம்
பயிற்றி பலகல்வி தந்து இந்த
பாரை உயர்த்திட வேண்டும்
ஒன்றென்று கொட்டு முரசேஅன்பில்
ஓங்கென்று கொட்டு முரசே
நன்றென்று கொட்டு முரசேஇந்த
நானில மாந்தரு கெல்லாம்
புதுமை பெண்
போற்றி போற்றிஓர் ஆயிரம் நின்
பொன்ன டிக்குப்பல் லாயிரம் போற்றிகாண்
சேற்றி லேபுதி தாக முளைத்த தோர்
செய்ய தாமரை தேமலர் போலோளி
தோற்றி நின்றனை பாரத நாடைலே
துன்பம் நீக்கும் சுதந்திர பேரிகை
சாற்றி வந்தனைமாதரசே எங்கள்
சாதி செய்த தவப்பயன் வாழி நீ
மாதர குண்டு சுதந்திரம் என்றுநின்
வண்ம லர்த்திரு வாயின் மொழிந்தசொல்
நாத தானது நாரதர் வீணையோ
நம்பிரான் கண்ணன் வேய்ங்குழ லின்பமோ
வேதம் பொன்னுரு கன்னிகை யாகியே
மேன்மை செய்தெமை காத்திட சொல்வதொ
சாதல் மூத்தல் கெடுக்கும் அமிழ்தமொ
தையல் வாழ்கபல் லாண்டுபல் லாண்டிங்கே
அறிவு கொண்ட மனித வுயிர்களை
அடிமையாக்க முயல்பவர் பித்தராம்
நெறிகள் யாவினும் மேம்பட்டு மானிடர்
நேர்மை கொண்டுயர் தேவர்க ளாதற்கே
சிறிய தொண்டுகள் தீர்த்தடி மைச்சுருள்
தீயிலிட்டு பொசுக்கிட வேண்டுமாம்
நறிய பொன்மலர் மென்சிறு வாயினால்
நங்கை கூறும் நவீனங்கள் கேட்டிரோ
ஆணும் பெண்ணும் நிகரென கொள்வதால்
அறிவி லோங்கி இவ் வையம் தழைக்குமாம்
பூணு நல்லற தோடிங்கு பெண்ணுரு
போந்து நிற்பது தாய்சிவ சக்தியாம்
நாணும் அச்சமும் நாய்கட்கு வேண்டுமாம்
ஞான நல்லறம் வீர சுதந்திரம்
பேணு நற்குடி பெண்ணின் குணங்களாம்
பெண்மை தெய்வத்தின் பேச்சுகள் கேட்டீரோ
நிலத்தின் தன்மை பயிர்க்குள தாகுமாம்
நீச தொண்டு மடமையும் கொண்டதாய்
தலத்தில் மாண்புயர் மக்களை பெற்றிடல்
சாலவே யரி தாவதொர் செய்தியாம்
குலத்து மாதர்கு கற்பியல் பாகுமாம்
கொடுமை செய்தும் அறிவை யழித்து
நலத்தை காக்க விரும்புதல் தீமையாம்
நங்கை கூறும் வியப்புகள் கேட்டீரோ
புதுமை பெண்ணிவள் சொற்களும் செய்கையும்
பொய்ம்மை கொண்ட கலிக்கு புதிதன்றி
சதுமறைப்படி மாந்தர் இருந்தநாள்
தன்னி லேபொது வான் வழக்கமாம்
மதுர தேமொழி மங்கையர் உண்மைதேர்
மாத வப்பெரி யோருட னொப்புற்றே
முதுமை காலத்தில் வேதங்கள் பேசிய
முறைமை மாறிட கேடு விளைந்ததாம்
நிமிர்ந்த நன்னடை நேர்கொண்ட பார்வையும்
நிலத்தில் யார்க்கும் அஞ்சாத நெறிகளும்
திமிர்ந்த ஞான செருக்கும் இருப்பதால்
செம்மை மாதர் திறம்புவ தில்லையாம்
அமிழ்ந்து பேரிரு ளாமறி யாமையில்
அவல மெய்தி கலையின்றி வாழ்வதை
உமிழ்ந்து தள்ளுதல் பெண்ணற மாகுமாம்
உதய கன்னி உரைப்பது கேட்டீரோ
உலக வாழ்க்கையின் நுட்பங்கள் தேரவும்
ஓது பற்பல நூல்வகை கற்கவும்
இலகு சீருடை நாற்றிசை நாடுகள்
யாவுஞ் சென்று புதுமை கொணர்ந்திங்கே
திலக வாணுத லார்நங்கள் பாரத
தேசமோங்க உழைத்திடல் வெண்டுமாம்
விலகி வீட்டிலோர் பொந்தில் வளர்வதை
வீர பெண்கள் விரைவில் ஒழிப்பாராம்
சாத்தி ரங்கள் பலபல கற்பாராம்
சவுரி யங்கள் பலபல செய்வராம்
மூத்த பொய்ம்மைகள் யாவும் அழிப்பராம்
மூட கட்டுக்கள் யாவு தகர்ப்பராம்
காத்து மானிடர் செய்கை யனைத்தையும்
கடவு ளர்க்கினி தாக சமைப்பராம்
ஏத்தி ஆண்மக்கள் போற்றிட வாழ்வராம்
இளைய நங்கையின் எண்ணங்கள் கேட்டீரோ
போற்றிபோற்றிஜயஜய போற்றிஇ
புதுமை பெண்ணொளி வாழிபல் லாண்டிங்கே
மாற்றி வையம் புதுமை யுறச்செய்து
மனிதர் தம்மை அமர்க ளாக்கவே
ஆற்றல் கொண்ட பராசக்தி யன்னைநல்
அருளி நாலொரு கன்னிகை யாகியே
தேற்றி உண்மைகள் கூறிட வந்திட்டாள்
செல்வம் யாவினும் மேற்செல்வம் எய்தினோம்
பெண்மை
பெண்மை வாழ்கென்று கூத்திடு வோமடா
பெண்மை வெல்கென்று கூத்திடு வோமடா
தண்மை இன்பம்நற் புண்ணியஞ் சேர்ந்தன
தாயின் பெயரும் சதியென்ற நாமமும்
அன்பு வாழ்கென் றமைதியில் ஆடுவோம்
ஆசை காதலை கைகொட்டி வாழ்த்துவோம்
துன்பம் தீர்வது பெண்மையி னாலடா
சூர பிள்ளைகள் தாயென்று போற்றுவோம்
வலிமை சேர்ப்பது தாய்முலை பாலடா
மானஞ் சேர்க்கும் மனைவியின் வார்த்தைகள்
கலிய ழிப்பது பெண்க ளறமடா
கைகள் கோத்து களித்துநின் றாடுவோம்
பெண்ண றத்தினை ஆண்மக்கள் வீரந்தான்
பேணு மாயிற் பிறகொரு தாழ்வில்லை
கண்ணை காக்கும் இரண்டிமை போலவே
காத லின்பத்தை காத்திடு வோமடா
சக்தி யென்ற மதுவையுண் போமடா
தாளங் கொட்டி திசைகள் அதிரவே
ஓத்தி யல்வதொர் பாட்டும் குழல்கழும்
ஊர்வி களித்துநின் றாடுவோம்
உயிரை காக்கும்உயரினை சேர்த்திடும்
உயிரினு குயிராய் இன்ப மாகிடும்
உயிரு னும்இந்த பெண்மை இனிதடா
ஊது கொம்புகள் ஆடு களிகொண்டே
போற்றி தாய் என்று தோழ் கொட்டி யாடுவீர்
புகழ்ச்சி கூறுவீர் காதற் கிளிகட்கே
நூற்றி ரண்டு மலைகளை சாடுவோம்
நுண்ணி டைப்பெண் ணொருத்தி பணியிலே
போற்றி தாய் என்று தாளங்கள் கொட்டடா
போற்றி தாய்என்று பொற்குழ லூதடா
காற்றி லேறியவ் விண்ணையுஞ் சாடுவோம்
காதற் பெண்கள் கடைக்கண் பணியிலே
அன்ன மூட்டிய தெய்வ மணி கையின்
ஆணை காட்டில் அனலை விழுங்குவோம்
கன்ன தேமுத்தம் கொண்டு களிப்பினும்
கையை தள்ளும்பொற் கைகளை பாடுவோம்
பெண்கள் விடுதலை கும்பி
காப்பு
பெண்கள் விடுதலை பெற்ற மகிழ்ச்சிகள்
பேசி களிப்பொடு நாம்பாட
கண்களி லேயொளி போல வுயிரில்
கலந்தொளிர் தெய்வம்நற் காப்பாமே
கும்மியடிதமிழ் நாடு முழுதும்
குலுங்கிட கைகொட்டி கும்மியடி
நம்மை பிடித்த பிசாசுகள் போயின
நன்மை கண்டோ மென்று கும்மியடி கும்மி
ஏட்டையும் பெண்கள் தொடுவது தீமையென்
றெண்ணி யிருந்தவர் மாய்ந்து விட்டார்
வீட்டு குள்ளே பெண்ணை பூட்டிவை போமென்ற
விந்தை மனிதர் தலை கவிழ்ந்தார் கும்மி
மாட்டை யடித்து வசக்கி தொழுவினில்
மாட்டும் வழக்கத்தை கொண்டு வந்தே
வீட்டினில் எம்மிடங் காட்ட வந்தார்அதை
வெட்டி விட்டோ மென்று கும்மியடி கும்மி
நல்ல விலை கொண்டு நாயை விற்பார்அந்த
நாயிடம் யோசனை கேட்ப துண்டோ
கொல்ல துணிவின்றி நம்மையும் அந்நிலை
கூட்டிவை தார்பழி கூட்டி விட்டார் கும்மி
கற்பு நிலையென்று சொல்ல வந்தார்இரு
கட்சிக்கும் அஃது பொதுவில் வைப்போம்
வற்புறு திப்பெண்ணை கட்டிக்கொடுக்கும்
வழக்கத்தை தள்ளி மிதித்திடுவோம் கும்மி
பட்டங்கள் ஆள்வதுஞ் சட்டங்கள் செய்வதும்
பாரினிற் பெண்கள் நடத்த வந்தோம்
எட்டு மறிவினில் ஆணு கிங்கேபெண்
இளைப்பில்லை கணென்று கும்மியடி கும்மி
வேதம் படைக்கவும் நீதிகள் செய்யவும்
வேண்டி வந்தோ மென்று கும்மியடி
சாதம் படைக்கவும் செய்திடுவோம்தெய்வ
சாதி படைக்கவும் செய்திடு வோம் கும்மி
காத லொருவனை கைப்பிடித்தேஅவன்
காரியம் யாவினும் கைகொடுத்து
மாத ரறங்கள் பழமையை காட்டிலும்
மாட்சி பெற செய்து வாழ்வமடி கும்மி
பெண் விடுதலை
விடுதலைக்கு மகளிரெல் லோரும்
வேட்கை கொண்டனம்வெல்லுவம் என்றெ
திடம னத்தின் மதுக்கிண்ண மீது
சேர்ந்து நாம்பிர திக்கினை செய்வோம்
உடைய வள்சக்தி ஆண்பெண் ணிரண்டும்
ஒருநி கர்செய் துரிமை சமைத்தாள்
இடையிலேபட்ட கீழ்நிலை கண்டீர்
இதற்கு நாமொரு பட்டிரு போமோ
திறமை யால்இங்கு மேனிலைசேர்வோம்
தீய பண்டை இகழ்ச்சிகள் தேய்ப்போம்
குறைவி லாது முழுநிகர் நம்மை
கொள்வ ராண்க ளெனிலவ ரோடும்
சிறுமை தீர தாய்த்திரு நாட்டை
திரும்ப வெல்வதில் சேர்ந்திங் குழைப்போம்
அறவி ழுந்தது பண்டை வழக்கம்
ஆணு குப்பெண் விலங்கெனும் அஃதே
விடியு நல்லொளி காணுதி நின்றே
மேவு நாக ரிகம்புதி தொன்றே
கொடியர் நம்மை அடிமைகள் என்றே
கொண்டுதாம்முதல் என்றன ரன்றே
அடியொ டந்த வழக்கத்தை கொன்றே
அறிவு யாவும் பயிற்சியில் வென்றே
கடமை செய்வீர்நந்தேசத்து வீர
காரிகை கணத்தீர்துணி வுற்றே
தொழில்
இரும்பை காய்ச்சி உருக்கிடு வீரே
யந்திரங்கள் வகுத்திடு வீரே
கரும்பை சாறு பிழிந்திடு வீரே
கடலில் மூழ்கிநன் முத்தெடுப்பீரே
அரும்பும் வேர்வை உதிர்த்து புவிமேல்
ஆயி ரந்தொழில் செய்திடு வீரே
பெரும்பு கழ்நு கேயிசை கின்றேன்
பிரம தேவன் கலையிங்கு நீரே
மண்ணெடுத்து குடங்கள்செய் வீரே
மரத்தை வெட்டி மனைசெய்கு வீரே
உண்ண காய்கனி தந்திடு வீரே
உழுது நன்செ பயிரிடு வீரே
எண்ணெய்பால்நெய் கொணர்ந்திடு வீரே
இழையை நாற்றுநல் லாடைசெய் வீரே
விண்ணி னின்றெமை வானவர் காப்பார்
மேவி பார்மிசை காப்பவர் நீரே
பாட்டும் செய்யுளும் கோத்திடு வீரே
பரத நாட்டி கூத்திடு வீரே
காட்டும் வை பொருள்களின் உண்மை
கண்டு சாத்திரம் சேர்த்திடு வீரே
நாட்டி லேயறம் கூட்டிவை பீரே
நாடும் இன்பங்கள் ஊட்டிவை பீரே
தேட்ட மின்றி விழியெதிர் காணும்
தெய்வ மாக விளங்குவிர் நீரே
மறவன் பாட்டு
மண்வெட்டி கூலிதின லாச்சேஎங்கள்
வாள்வலியும் வேல்வலியும் போச்சே
விண்முட்டி சென்றபுகழ் போச்சேஇந்த
மேதினியில் கெட்டபெய ராச்சே
நாணிலகு வில்லினொடு தூணிநல்ல
நாதமிகு சங்கொலியும் பேணி
பூணிலகு திண்கதையும் கொண்டுநாங்கள்
போர்செய்த கால்மெல்லாம் ப்ண்டு
கன்னங் கரியவிருள் நேரம்அதில்
காற்றும் பெருமழையும் சேரும்
சின்ன கரியதுணி யாலேஎங்கள்
தேகமெல்லாம் மூடிநரி போலே
ஏழை யெளியவர்கள் வீட்டில்இந்த
ஈன வயிறுபடும் பாட்டில்
கோழை யெலிக ளென்னவேபொருள்
கொண்டு வந்து
முன்னாளில் ஐவரெல்லாம் வேதம்ஓதுவார்
மூன்று மழை பெய்யுமடா மாதம்
இந்நாளி லேபொய்ம்மை பார்ப்பார்இவர்
ஏதுசெய்தும் காசுபெற பார்ப்பார்
பேராசை காரனடா பார்ப்பான்ஆனால்
பெரியதுரை என்னிலுடல் வேர்ப்பான்
யாரானா லும்கொடுமை

பிள்ளைக்கு பூணூலாம் என்பான்நம்மை
பிச்சு பணங்கொடென தின்பான்
கொள்ளை கேசென்

சொல்ல கொதிக்குதடா நெஞ்சம்வெறுஞ்
சோற்றுக்கோ வந்ததிந்த பஞ்சம்


நாயும் பிழைக்கும் இந்தப்பிழைப்பு
நாளெல்லாம் மற்றிதிலே உழைப்பு
பாயும் கடிநா போலீசுக்கார
பார்ப்பானு குண்டிதிலே பீசு
சோர தொழிலா கொள்வோமோமுந்தை
சூரர் பெயரை அழி போமோ
வீர மறவர் நாமன்றோஇந்த
வீண் வாழ்க்கை வாழ்வதினி நன்றோ
நாட்டு கல்வி
ஆங்கிலத்தில் ரவீந்திரநாதர் எழுதிய பாடலின்
மொழிபெயர்ப்பு
விளக்கி லேதிரி நன்கு சமைந்தது
மேவு வீர்இங்கு தீக்கொண்டு தோழரே
களக்க முற்ற இருள்கட தேகுவார்
காலை சோதி கதிரவன் கோவிற்கே
துளக்க முற்றவிண் மீனிடம் செல்லுவார்
தொகையில் சேர்ந்திட உம்மையும் கூவினார்
களிப்பு மிஞ்சி ஓளியினை பண்டொரு
காலன் நீர்சென்று தேடிய தில்லையோ
அன்று நுங்கள் கொடியினை முத்திட்டே
ஆசை யென்ற விண் மீன்ஒளிர் செய்ததே
துன்று நள்ளிருள் மலை மயக்கத்தால்
சோம்பி நீரும் வழிநடை பிந்தினீர்
நின் றவிந்தன நுங்கள் விளக்கெலாம்
நீங்கள் கண்ட கனாக்களெல் லாம் இசை
குன்றி தீக்குறி தோன்றும்இராப்புட்கள்
கூவ மாறொ திருந்தன காண்டிரோ
இன்னு மிங்கிருள் கூடி யிருப்பினும்
ஏங்கு கின்ற நரக துயிர்கள்போல்
இன்னு மிங்கு வனத்திடை காற்றுத்தான்
ஓங்கும் ஓதை இருதிடும் ஆயினும்
முன்னை காலத்தின் நின்றெழும் பேரொலி
முறை முறைபல ஊழியின் ஊடுற்றே
பின்னை இங்குவ தெய்திய பேரொலி
இருளை நீக்கி ஒளியினை காட்டுவாய்
இறப்பை நீக்கிஅமிர்தத்தை ஊட்டுவாய்
அருளும் இந்த மறையொலி வந்திங்கே
ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் வீழ்ந்திரு பீர்தமை
தெருளு றுத்தவும் நீர்எழு கில்லிரோ
தீய நாச உறக்கத்தில் வீழ்ந்தனீர்
மருளை நீக்கி அறிதிர் அறிதிரோ
வான்ஒ ளிக்கு மகாஅர்இ யாம்என்றே
புதிய கோணங்கி
குடுகுடு
நல்ல காலம் வருகுதுநல்ல வருகுது
சாதிகள் சேருதுசண்டைகள் தொலையுது
சொல்லடிசொல்லடிசக்திமாகாளீ
வேதபுர தாருக்கு நல்ல குறி சொல்லு
தரித்திரம் போகுதுசெல்வம் வருகுது
படிப்பு வளருதுபாவம் தொலையுது
படிச்சவன் சூதும் பாவமும் பண்ணினால்
போவான்போவான்ஐயோவென்று போவான்
வேத புரத்திலே வியாபாரம் பெருகுது
தொழில் பெருகுதுதொழிலாளி வாழ்வான்
சாத்திரம் வளருதுசூத்திரம் தெரியுது
யந்திரம் பெருகுதுதந்திரம் வளருது
மந்திர மெல்லாம் வளருதுவளருது
குடுகுடு
சொல்லடிசொல்லடிமலையாள பகவதீ
அந்தரிவீரிசண்டிகைசூலி
குடுகுடு
குடுகுடு
சாமிமார கெல்லாம் தைரியம் வளருது
தொப்பை சுருங்குதுசுறுசுறுப்பு விளையுது
எட்டு லச்சுமியும் ஏறி வளருது
சாத்திரம் வளருதுசாதி குறையுது
நேத்திரம் திறக்குதுநியாயம் தெரியுது
பழைய பயித்தியம் படீலென்று தெளியுது
வீரம் வருகுதுமேன்மை கிடைக்குது
சொல்லடி சக்திமலையாள் பகவதி
தர்மம் பெருகுதுதர்மம் பெருகுது

சுயசரிதை
கனவு
பொய்யா பழங்கதையா கனவாய்
மெல்ல போனதுவே
பட்டினத்துப்பிள்ளை
முன்னுரை
வாழ்வு முற்றும் கனவென கூறிய
மறைவ லோர்தம் உரைபிழை யன்றுகாண்
தாழ்வு பெற்ற புவித்தல கோலங்கள்
ச்ரத மன்றெனல் யானும் அறிகுவேன்
பாழ்க டந்த பரனிலை யென்றவர்
பகரும் அந்நிலை பார்த்திலன் பார்மிசை
ஊள் கடந்து வருவதும் ஒண்றுண்டோ
உண்மை தன்னிலொர் பாதி யுணர்ந்திட்டேன்
மாயை பொய்யெனல் முற்றிலும் கண்டனன்
மற்றும் இந்த பிர தியல்பினை
ஆய நல்லருள் பெற்றிலன்தன்னுடை
அறிவி னுக்கு புலப்பட லின்றியே
தேய மீதெவ ரோசொலுஞ் சொல்லினை
செம்மை யென்று மனத்திடை கொள்வதாம்
தீய பக்தி யியற்கையும் வாய்ந்திலேன்
சிறிது காலம் பொறுத்தினுங் காண்பமே
உலகெ லாமொர் பெருங்கன வஃதுளே
உண்டு றங்கி யிடர்செய்து செத்திடும்
கலக மானிட பூச்சிகள் வாழ்க்கையோர்
கனவி லுங்கன வாகும்இதனிடை
சிலதி னங்கள் உயிர்க்கமு தாகியே
செப்பு தற்கரி தாகம யக்குமால்
திலத வாணுத லார்தரு மையலா
தெய்வி கக்கன வன்னது வாழ்கவே
ஆண்டோ ர் பத்தினில் ஆடியும் ஓடியும்
ஆறு குட்டையின் நீச்சினும் பேச்சினும்
ஈண்டு பன்மர தேறியி றங்கியும்
என்னோ டொத்த சிறியர் இருப்பரால்
வேண்டு தந்தை விதிப்பினு கஞ்சியான்
வீதி யாட்டங்க ளேதினுங் கூடிலேன்
தூண்டு நூற்கண தோடு தனியனா
தோழ் மைபிறி தின்றி வருந்தினேன்
பிள்ளை காதல்
அன்ன போழ்தினி லுற்ற கனவினை
அந்த மிழ சொலில் எவ்வண்ணம் சொல்லுகேன்
சொன்ன தீங்கன வங்கு துயிலிடை
தோய்ந்த தன்றுநனவிடை தோய்ந்ததால்
மென்ன டை கனி யின்சொற் கருவிழி
மேனி யெங்கும் நறுமலர் வீசிய
கன்னி யென்றுறு தெய்வத மொன்றனை
கண்டு காதல் வெறியிற் கலந்தனன்
ஒன்ப தாயபி ராயத்த ளென்விழி
கோது காதை சகுந்தலை யொத்தனள்
என்ப தார்க்கும் வியப்பினை நல்குமால்
என்செய் கேன் பழியென் மிசை யுண்டுகொல்
அன்பெ நும்பெரு வெள்ளம் இழுக்குமேல்
அதனை யாவர் பிழைத்திட வல்லரே
முன்பு மாமுனி வோர்தமை வென்றவில்
முன்ன ரேழை குழந்தையென் செய்வனே
வயது முற்றிய பின்னுறு காதலே
மாசு டைத்தது தெய்விக மன்றுகாண்
இயலு புன்மை யுடலினு கின்பெனும்
எண்ண முஞ்சிறி தேன்றத காதலாம்
நயமி குந்தனி மாதை மாமணம்
நண்ணு பாலர் தமக்குரி தாமன்றோ
கயல்வி ழிச்சிறு மானினை காணநான்
காம னம்புகள் என்னுயிர் கண்டவே
கனகன் மைந்தன் குமர குருபரன்
கனியும் ஞானசம் பந்தன் துருவன்மற்
றெனையர் பாலர் கடவுளர் மீதுதாம்
எண்ணில் பக்திகொண் டின்னுயிர் வாட்டினோர்
மனதி லேபிற தோன்மன முண்ணுவோன்
மதன தேவனு கென்னுயிர் நல்கினன்
முனமு ரைத்தவர் வான்புகழ் பெற்றனர்
மூட னேன்பெற்ற தோதுவன் பின்னரே
நீரெ டுத்து வருவதற் கவள் மணி
நித்தி லப்புன் நகைசுடர் வீசிட
போரெ டுத்து வருமதன் முன்செல
போகும் வேளை யதற்கு தினந்தொறும்
வேரெ டுத்து சுதந்திர நற்பயிர்
வீந்திட செய்தல் வேண்டிய மன்னர்தம்
சீரெ டுத்த புலையியற் சாரர்கள்
தேச பக்தர் வரவினை காத்தல்போல்
காத்தி ருந்தவள் போம்வழி முற்றிலும்
கண்கள் பின்னழ கார்ந்து களித்திட
யாத்த தேருரு ளைப்படு மேளைதான்
யாண்டு தேர்செலு மாங்கிழு புற்றென
கோத்த சிந்தனையோ டேகி யதில்மகிழ்
கொண்டு நாட்கள் பலகழி திட்டனன்
பூத்த ஜோதி வதனம் திரும்புமேல்
புலன ழிந்தொரு புத்துயி ரெய்துவேன்
புலங்க ளோடு கரணமும் ஆவியும்
போந்து நின்ற விருப்புடன் மானிடன்
நலங்க ளேது விரும்புவன் அங்கவை
நண்ணு றப்பெறல் திண்ணம தாமென
இலங்கு நூலுணர் ஞானியர் கூறுவர்
யானும் மற்றது மெய்யென தேர்ந்துளேன்
விலங்கி யற்கை யிலையெனில் யாமெலாம்
விருன்பு மட்டினில் விண்ணுற லாகுமே
சூழு மாய வுலகினிற் காணுறு
தோற்றம் யாவையும் மானத மாகூமால்
ஆழு நெஞ்சக தாசையின் றுள்ளதேல்
அதனு டைப்பொருள் நாளை விளைந்திடும்
தாழு முள்ளத்தர்சோர்வினர்ஆடுபோல்
தாவி தாவி பலபொருள் நாடுவோர்
வீழு மோரிடை யூற்றினு கஞ்சுவோர்
விரும்பும் யாவும் பெறாரிவர் தாமன்றே
விதியை நோவர்தம் நண்பரை தூற்றுவர்
வெகுளி பொங்கி பகைவரை நிந்திப்பர்
சதிகள் செய்வர்பொ சாத்திரம் பேசுவர்
சாத கங்கள் புரட்டுவர் பொய்மைசேர்